این برنامه با گرفتن حروف کد اسکین آن را نمایش میدهد:


این برنامه اعداد فرد سه رقمی را نمایش میدهد:


این برنامه سه عدد از ورودی گرفته و ماکزیمم آن ها را نمایش میدهد:


این برنامه دو عدد از ورودی گرفته و ماکزیمم آن ها را نمایش میدهد: